Надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација

  Министерството за информатичко општество и администрација, во смисла на овој закон, има надлежност да:

  1) креира политики и стратегии од областа на управување со човечките ресурси во јавниот сектор;

  2) изготвува закони и прописи од областа на човечките ресурси и ја следи нивната примена;

  3) дава предлози за подобрување и го надгледува усогласувањето на посебните закони и прописи во делот на управување со човечките ресурси со законите и прописите од негова надлежност;

  4) ги пропишува содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места на административни службеници;

  5) дава согласност за актите за систематизација на работните места во институциите, во делот на усогласеноста на описите на работните места на административни службеници со овој закон и со Каталогот на работни места во јавниот сектор;

  6) дава мислења за примената на Методологија за планирање на вработувања во јавниот сектор;

  7) ја пропишува Рамката за општи компетенции на административни службеници;

  8) го пропишува Кодексот за административни службеници;

  9) гo води Регистарот за вработени во јавниот сектор;

  10) го води Каталогот на работни места во јавниот сектор;

  11) ја води трансфер - листата на можни преземања;

  12) го води Регистарот на оцени на административните службеници;

  13) ја води евиденцијата на ментори;

  14) изготвува и донесува годишна програма за генерички обуки на административните службеници;

  15) ги формира и ревидира базите на прашања на испитот за административен службеник и испитот за административно управување и тестот на личност;

  16) ги формира базите на прашања на тестот на личност;

  17) изготвува и донесува годишна програма за обука и испит за административно управување;

  18) организира, координира и спроведува обуки за административните службеници;

  19) издава потврди за успешно реализирани обуки;

  20) издава потврди за положен испит за административно управување и

  21) врши други работи утврдени со закон.

Регистрирај се за е-билтен

Добивај ги најновите информации на твојот е-маил