Цел на реформата

Целта на стратегијата за реформа на јавна администрација е надградба и доуредување на законската и административната рамка, примена на концептите и стандардите на Европската унија и подобрување на општиот административен капацитет, како и административниот капацитет во различните сектори. На тој начин ќе се постигнат целите на таканареченото „добро владеење“ и јавната администрација ќе прерасне од регулаторно ориентирана администрација во администрација ориентирана кон услуги којашто во целост ќе се инкорпорира во „европскиот административен простор“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрирај се за е-билтен

Добивај ги најновите информации на твојот е-маил