Делегирање задачи

Добро и соодветно делегирана работна задача доведува до успешни работни резултати на институцијата. Правилното делегирање на задачи помага во раководењето со човечките ресурси, а особено при распределба на работни задачи од посложен карактер.

Делегирањето подразбира пренесување на работните задачи од раководниот државен службеник на други вработени, при што крајната одговорност останува кај оној кој ја пренел задачата, односно кај раководниот државен службеник.

Делегирањето може да биде од привремен карактер (во услови на отсуство на раководниот државен службеник) и од постојан карактер.

Постојат неколку видови на делегирање и тоа:

- Делегирање на секојдневни работни задачи предвидени со описот на работното место на коешто е распореден државниот службеник.

- Делегирање на работни задачи од посложен карактер, надвор од описот на работното место на коешто е распореден државниот службеник.

- Пренесување на овластување.

- Донесување одлуки во врска со извршување на делегираните работни задачи.

Кога да се делегираат задачите?

Кому треба да се делегира работна задача?

Принципи за делегирање на работни задачи

Како се делегира?

 

 

Регистрирај се за е-билтен

Добивај ги најновите информации на твојот е-маил