Политика за боледување

Одличните институции се грижат за здравјето, сигурноста и добросостојбата на своите вработени бидејќи тие се најдрагоцениот ресурс во остварување на целите на институцијата и обезбедување на квалитетни услуги на граѓаните. И покрај сета грижа, доколку се случи вработените поради болест да не можат да дојдат на работа, исклучително важно е секоја институција да преземе чекори и да воспостави процедури со кои ќе го регулира нивното отсуство. Еден ваков пристап е исклучително важен за успехот на институциите, како и задоволството на граѓаните од услугите кои им ги пружат истите.

Ова е потребно бидејќи зголемениот број отсуства ги намалува потребните ресурси неопходни за да им се понудат квалитетни услуги на граѓаните, доведува до финансиски загуби за институцијата, го зголемува притисокот врз другите вработени и може да има штетен ефект врз извршувањето на услугите.

Цели на политиката – упатство за боледување

Улоги и одговорности:

    - Улога на раководителот

    - Улога на вработените

    - Улогата на организационите единици / одговорните лица за управување со човечки ресурси

Фази при спроведување со боледувањето


Обрасци:

Образец за известување за боледување         

Образец за интервју поради отсуство од работа

 

 

Регистрирај се за е-билтен

Добивај ги најновите информации на твојот е-маил