Други институции

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.jorm.org.mk

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.ombudsman.mk

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
www.dik.mk

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
www.dksk.org.mk

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА
www.ads.gov.mk

МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
www.mia.mk

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
www.dzr.gov.mk

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.nbrm.gov.mk

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
www.komspi.mk

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
www.manu.edu.mk

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
www.dzlp.mk

АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ
www.asr.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
www.ipardpa.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО БИТОЛА
www.agencija.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.apprm.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.investinmacedonia.com

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
www.app.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.ea.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.filmfund.gov.mk

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ
www.na.org.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ
www.aopz.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
www.tourismmacedonia.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
www.odzemenimot.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.fva.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
www.mapas.mk

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
www.avmu.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
www.aek.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ
www.ap.mk

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
www.aso.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
www.caa.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР
www.arpz.mk

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
www.asr.gov.mk

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
www.fez.gov.mk

ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
www.dbki.gov.mk

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
www.ippo.gov.mk

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
www.erc.org.mk

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
www.kzk.gov.mk

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ
www.dkzjn.mk

КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ
www.kvf.org.mk

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ
www.rkd.gov.mk

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
www.kzd.mk

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
www.sec.gov.mk

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.geol.gov.mk

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
www.crm.com.mk

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.iarm.gov.mk

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.isrm.gov.mk

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.piom.com.mk

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

ФОНД  ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
www.fodsk.org.mk

ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
www.fondzainovacii.mk

СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА
www.sunr.mk

КОМИТЕТ ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ И СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ

РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.rsbsp.org.mk

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ
www.is.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
www.ams.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО
www.makemigration.com

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ
www.kovz.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ
www.adi.gov.mk

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
www.cuk.gov.mk

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
www.dzs.gov.mk

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.arhiv.gov.mk

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
www.stat.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
www.katastar.gov.mk

Регистрирај се за е-билтен

Добивај ги најновите информации на твојот е-маил