Органи во состав

БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
www.bro.gov.mk

БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА - МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
www.bsv.gov.mk

БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
www.brr.gov.mk

БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
www.bom.gov.mk

БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
javni-nabavki.finance.gov.mk

ЦАРИНСКА УПРАВА - МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
www.customs.gov.mk

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
www.ujp.gov.mk

УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
www.meteo.gov.mk

УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
www.uzkn.gov.mk

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
www.pravda.gov.mk

УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА - МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
www.finpol.gov.mk

ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
www.dpi.gov.mk

УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
www.ufr.gov.mk

УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
www.uvmk.gov.mk

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ
www.mzsv.gov.mk

ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
www.mio.gov.mk

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА - МИНИСТЕРСТВО ЗА  ЕКОНОМИЈА
www.economy.gov.mk

ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
www.mon.gov.mk

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
www.moepp.gov.mk

ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
www.zdravstvo.gov.mk/drzaven-sanitaren-zdravstven-inspektorat/

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
www.mzsv.gov.mk

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД - МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
www.dit.gov.mk

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
www.mls.gov.mk

ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
www.finance.gov.mk

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
www.mtc.gov.mk

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ И СООБРАЌАЈ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
www.mtc.gov.mk

ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
www.mtc.gov.mk

 

Регистрирај се за е-билтен

Добивај ги најновите информации на твојот е-маил