Библиотека

Стратегии:

   - Национална стратегија за развој на информатичко општество и Акционен план. 2005 година

   - Основи и развој на е-Влада. 2010 година

   - Национална стратегија за развој на електронските комуникации со информатички технологии

   - Национална стратегија. Стратегија за е-Влада. 2010-2012 година

   - Стратегија за реформа на јавната администрација во Република Македонија. 2010-2015 година

   - Национален акционен план. Развој на е-содржини. 2010-2015 година

   - Ревидиран акциски план на Стратегијата за реформа на јавната администрација. 2010-2015 година

   - Национална стратегија. Стратегија за развој на е-содржини. 2010-2015 година

   - Национална стратегија за е-вклучување. 2011-2014 година

   - Стратешки план на МИОA за 2012-2014 година

Прирачници:

   - Прирачник за анализа на состојбата во процесот на креирање политики. 2008 година

   - Митови и легенди. Прирачник дел од проектот „Градење на административни капацитети за ЕУ интеграции”. 2008 година

   - Програми на заедницата. Прирачник дел од проектот „Градење на административни капацитети за ЕУ интеграции.” 2009 година

   - Комуникација и видливост. Прирачник за надворешните активности на Европската Унија. 2010 година

   - Прирачник за проценка на влијанието на регулативата. 2013 година

   - Прирачник за засегнатите страни. Консултациите во процесот на креирање политики во Владата на Република Македонија. 2013 година

   - Прирачник за примена на методологијата за оценка на спроведувањето на регулативата. 2013 година

   - Прирачник за обука „Како да се иницира проект во рамките на ЦИП?” 2011 година

Извештаи:

   - Извештај од спроведена анкета за развој а стратегија за е-Влада. 2009 година

Едукативни материјали:

   - Акти кои ја уредуваат материјата за проценка на влијанието на регулативата. 2013 година

   - Заедничка рамка за проценка (ЦАФ). Подобрување на организацијата преку самопроценка. 2013 година

   - Кон управување со квалитет во јавниот сектор. Работа со заедничката рамка за процека (ЦАФ) - практични насоки и добри примери

   - Кодекс за консултации со јавноста за време на подготвувањето на регулативата

   - Методологија за оценка на спроведувањето на регулативата. 2013 година

   - Препораки за задачите и одговорностите на Координаторот на процесот на воведување на стандарди и инструменти за управување со квалитет

   - Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони. 2013 година

   - Е-Македонија. Развиено информатичко општество

   - Стандарди за управување со човечки ресурси. 2014 година

   - The ABC od community law. Dr. Klaus-Dieter Borchardt. 2000

   - АБВ на правото на Европската Унија. Клаус-Дитер Боршарт. 2010 година

   - It's a better life. Hoe the EU's single market benefits you. 2002

   - How the European Union works. A citizen's guide to the EU institutions. 2003

   - Како работи Европската Унија? Вашиот водич низ инситуциите на ЕУ. 2012 година

   - Слобода, безбедност и правда за сите. Правди и внатрешни работи во Европската Унија. 2004 година

   - Од фарма до трпеза. Безбедна храна за потрошувачите во Европа. 2004 година

   - Инструмент за Претпристапна Помош (ИПА). ЕУ ја фокусира помошта кон проширувањето

   - Европа во 12 лекции. Паскал Фонтејн. 2006 година

   - Разбирање на проширувањето. Политика за проширување на Европската Унија. 2007 година

   - Повелба за основните права во Европската Унија. 2007 година

   - Combating climate change. The EU leads the way. 2008

   - Европа од А до Ш. Прирачник за европската интеграција. Приредувачи: Вернер Вајделфелд и Вофганг Веселс. 2009 година

   - Европа за жените. 2009 година

   - Безвизно патување за граѓаните на поранешната југословенска Република Македонија

   - Визно олеснување за граѓаните на поранешната југословенска Република Македонија

   - Европскиот совет. 50 години од одржувањето на првиот самит

   - Ваш водич низ договорот од Лисабон. 2010 година

   - Европа во 12 лекции. Паскал Фонтејн. 2010 година

   - Студирање во Европа. Стипендии на ЕУ за студентите од Западен Балкан

   - Разбирање на проширувањето. Политика за проширување на Европската Унија. 2011 година

   - Спогодбите на Европската Унија. 2011 година

   - 2011 Европска година на волонтерството. Со волонтирање создаваме подобро општество. 2011 година

   - Повеќе за малите претпријатија. Што прави ЕУ за малите и средните претпријатија. 2011 година

   - Барате информации за ЕУ?

   - Economic and monetary union and the euro. Fostering stability, growth and prosperity across Europe. 2012

   - Како сакаме да ја дочекаме староста? Кампања за подобро општество за старите и младите. 2012 година

   - Никогаш не сме премногу стари…2012-Европска година за почеток на градење на подобро општество за стари и млади. Плакат

   - Заедно сме посилни. Плакат. 2012 година

   - Преводот и повеќејазичноста. 2012 година

   - Европа 2020: Европска стратегија за економски раст. 2012 година

   - ЕУ - што би значела за мене? Четворица луѓе, четири приказни. 2012 година

   - Заедничка земјоделска политика. Партнерство меѓу Европа и нејзините земјоделци. 2013 година

   - Упатства за унапредување и заштита на сите човекови права на ЛГБТИ - заедницата. 2013 година

   - Партнери во реформите. Избор на проекти финансирани од ЕУ

   - Партнери во реформите. Избор на проекти финансирани од ЕУ. Леток

   - Партнери во реформи. Избор од ЕУ-финансирани проекти во поранешна југословенска Република Македонија.

   - Земјоделството и проширувањето

 Литература за деца и млади:

   - Да ја истражуваме Европа. 2006 година

   - Цветната улица. Сликовница. 2009 година

   - Да ја истражиме Европа. 2010 година

   - Да ти кажам една тајна за животната средина. Сликовница. Европска Унија. 2011 година

   - Дали би ја пиеле вашата отпадна вода? Брошура за водата наменета за младите луѓе. 2012 година

Регистрирај се за е-билтен

Добивај ги најновите информации на твојот е-маил